Regulamin newslettera firmy TrokenTech Sp. z o.o.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (dalej zwany "Regulaminem") określa zasady funkcjonowania newslettera (dalej zwanego "Newsletterem") prowadzonego przez TrokenTech sp. z o.o. o numerze KRS  0000342475 (dalej zwaną "Organizatorem"), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta ( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 18 grudnia 2019 r., L 328/7 ), tak zwanej Dyrektywy Omnibus.

1.2. Przystępując do Newslettera przez dokonanie czynności, przewidzianych w pkt 3.1 niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 

2. Definicje

2.1. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Organizatora polegająca na przesyłaniu Użytkownikom informacji handlowych Organizatora, którymi są informacje przeznaczone bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Organizatora w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

2.2. Użytkownik - osoba fizyczna, która dobrowolnie zarejestrowała się do Newslettera, podając swój adres e-mail oraz zawarła z Organizatorem. Umowę usługi Newsletter w myśl pkt 3. niniejszego Regulaminu.

2.3. Klient – osoba podejmująca czynności zmierzające do zawarcia z Organizatorem Umowy usługi Newsletter

 

3.Warunki korzystania z Newslettera

3.1  Zawarcie Umowy usługi Newsletter i świadczenie usługi Newsletter  możliwe jest po wykonaniu niżej wskazanych czynności

a. udostępnienie przez Klienta Organizatorowi swojego adresu poczty elektronicznej (adres e-mail) w okienku Newsletter dostępnym na portalu trokentech.pl

b. zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności poprzez zaznaczenia pola checkbox przy komunikacie „Potwierdzam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin oraz Politykę prywatności” przy wyrażeniu zgody

·       na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych Organizatora, jak również przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Organizatora dla doręczania przez niego informacji handlowych,

·       na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez podmioty współpracujące z Organizatorem w zakresie realizacji Umowy usługi Newsletter

c.      kliknięcie przycisku „ok”,

d.     potwierdzenie poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail podany przez Klienta.

 

3.2  Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter następuje po spełnieniu warunków wskazanych w ust. 3.1 powyżej, z chwilą potwierdzenia jej przez Klienta poprzez kliknięcie, w myśl pkt 3.1 lit. c i d niniejszego Regulaminu, w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail podany przez Klienta, o którym mowa w pkt 3.1 lit. a i b niniejszego Regulaminu.

3.3 Usługa Newsletter jest dobrowolna, nieodpłatna i nieograniczona w czasie, a Użytkownik może w każdym czasie bez podawania przyczyny i bez ponoszenia żadnych kosztów zrezygnować z usługi Newsletter. Rezygnacja jest możliwa w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysyłanej do Użytkownika w ramach usługi Newsletter. Użytkownik może też zrezygnować z Newslettera za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres email: biuro@trokentech.pl.

 

4.     Ochrona danych osobowych

 

4.1  Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Organizator tj. TrokenTech sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bardzka 60, 50-517 Wrocław ( nr KRS 0000342475 ).

4.2. Administrator umożliwia kontakt za pomocą telefonu: (+48) 717 026 346, e-mail: biuro@trokentech.pl, drogą pocztową: ul. Bardzka 60, 50-517 Wrocław, bądź bezpośrednio w swojej siedzibie przy ulicy Bardzkiej 60, 50-517 Wrocław.  

4.3.Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się zgodnie

·    z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

·    z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”.

4.4.Dane osobowe Użytkownika, w postaci adresu e-mail, przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Newslettera, wskazanej w pkt 3. niniejszego Regulaminu jako „Umowa usługi Newsletter”,  na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO. 

4.5.Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są również w celu obsługi Newslettera, w tym  analizy statystyk związanych z wysyłanymi wiadomościami.

4.6.Po ustaniu obowiązywania Umowy usługi Newsletter dane osobowe Użytkownika przechowywane będą w bazie Administratora na potrzeby archiwalne, w celu ewentualnej obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z tą Umową, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z Umową usługi Newsletter lub upływie terminu, do którego Administrator może zostać poddany przewidzianej przez prawo kontroli prowadzonych działań związanych z Newsletterem.   

4.7.Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera w myśl pkt 3.3 niniejszego Regulaminu.

4.8.Dane osobowe Użytkownika nie będą podlegały profilowaniu ani też nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4.9.Użytkownikowi przysługują następujące prawa

·        prawo dostępu do danych osobowych

·        prawo do sprostowania swoich danych osobowych

·        prawo do żądania usunięcia danych osobowych

·        prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

·        prawo do przenoszenia danych osobowych

·        prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych

·        prawo do niepodlegania w pełni zautomatyzowanym operacjom przetwarzania danych osobowych

4.10. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw znajdują się w Polityce Prywatności Organizatora.

 

Marki własne

Sprawdzone produkty

Znajdziesz u nas produkty od najlepszych dostawców. Dzięki temu możesz cieszyć się długotrwałymi efektami.

Bezpieczne zakupy

Pomoc w wyborze

Zastanawiasz się jakie produkty będą najlepsze do Twoich potrzeb? Zadzwoń do nas - doradzimy odpowiednie rozwiązanie.

Doradztwo techniczne

Wsparcie wykonawców

Potrzebujesz pomocy przy realizacji prac budowlanych? Daj nam znać, a polecimy Ci sprawdzonych wykonawców.

Polska firma

Punkty stacjonarne

Chcesz odebrać produkty osobiście? A może wolisz porozmawiać z nami na żywo? Jesteśmy dla Ciebie dostępni w 3 miastach: Wrocław, Katowice, Warszawa.

Zamówienia hurtowe

Zamówienia hurtowe

Szukasz systemów i produktów pod inwestycje? Wyślij swój numer telefonu. Oddzwonimy z ofertą zawierającą rabat inwestycyjny.

phone