Polityka prywatności

data ostatniej aktualizacji: 16.11.2021

Przedmiot i cel Polityki –  Jaki jest cel Polityki? Kogo dotyczy? Kto jest administratorem danych osobowych?

Niniejszy dokument opisuje w jaki sposób właściciel serwisu www.trokentech.pl gromadzi, wykorzystuje, jak również chroni dane osobowe Użytkowników serwisu, w tym sklepu Internetowego.

Właścicielem serwisu oraz administratorem danych jest TrokenTech sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bardzkiej 60, 50-517 Wrocław wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000342475, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 8992684140; Regon 021122451 (dalej „my” lub „nas”).

Informacje zawarte w Polityce prywatności dotyczą Użytkowników serwisu, tj. osób odwiedzających nasze strony internetowe, osób zapisujących się na szkolenia, do otrzymywania Newslettera oraz tych, którzy dokonują zakupów za pośrednictwem sklepu w serwisie (klientów, konsumentów).

Odwiedzając stronę www.trokentech.pl, zapisując się na szkolenie, do Newslettera, składając zamówienie w sklepie, tworząc konto na stronie oraz zawierając umowę sprzedaży, akceptujesz i zgadzasz się na praktyki opisane w niniejszej Polityce.

Pytania, komentarze i prośby dotyczące niniejszej Polityki prywatności są mile widziane i powinny być kierowane do administratora danych, tj.:

Kategorie danych osobowych, cele przetwarzania i podstawy prawne – Jakie dane osobowe przetwarzamy i dlaczego? Jakie są podstawy prawne?

1. Dane niezbędne do złożenia zamówienia, założenia konta, zawarcia umowy sprzedaży.

Składający zamówienie wypełnia stosowny formularz na stronie internetowej, w którym podaje dane, tj. imię, nazwisko, adres dostawy/ siedziby/wysyłki (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), numer telefonu oraz adres e-mail, kupujący będący przedsiębiorcą podaje również nazwę firmy oraz nr NIP.

Zamówienie można złożyć zarówno bez rejestracji, ale również (opcjonalnie) rejestrując się/logując do sklepu.

Rejestrując się na stronie tworzone jest konto kupującego. Rejestracja wymaga od kupującego wypełnienia stosownego formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej, poprzez wprowadzenie wymaganych danych. Zakres danych obejmuje dane niezbędne do złożenia zamówienia, wymienione powyżej. Rejestracja jest dobrowolna.

Cel: Podanie przez kupującego danych osobowych jest niezbędne do złożenia zamówienia oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Podanie adresu e-mail i/lub numeru telefonu jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i realizacji zamówienia.

Podstawa prawna:

– art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, tj. przyjęcie oraz realizacja zamówienia, zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży;

– art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. wynikającego z ustawy o rachunkowości;

– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj. dostarczenie klientom informacji o realizacji zamówienia, bieżący kontakt z klientem w zakresie realizacji zamówienia, obsługa reklamacji, żądania odstąpienia od umowy.

2. Dane do zgłoszenia na szkolenie.

W przypadku chęci udziału w szkoleniach przetwarzamy dane tj. imię i nazwisko, nazwa firmy, miasto, adres e-mail oraz telefon kontaktowy.

Cel: Tak pozyskane dane osobowe będziemy przetwarzać w celach przeprowadzenia wszelkich działań związanych z organizacją i realizacją szkoleń.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj. kontakt w związku z przygotowaniem i przeprowadzaniem szkolenia.

3. Dane do Newslettera.

W przypadku zgłoszenia chęci otrzymywania od nas Newslettera zbieramy  i przetwarzamy dane Użytkownika tj. imię oraz adres e-mail.

Cel: Dane związane z Newsletterem będą wykorzystywane do dostarczania informacji marketingowych w celu promocji produktów, bloga, kanału YouTube oraz fanpage’a na Facebooku.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Jednocześnie informujemy, iż wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie, wystarczy wysłać taką widomość na adres e-mail: biuro@trokentech.pl lub kliknąć w link dezaktywacyjny, który jest w każdym naszym Newsletterze. Takie wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność prawną przetwarzania przed wycofaniem zgody.

4. Dane kandydatów do pracy.

W przypadku wysłania do nas zgłoszenia rekrutacyjnego kandydat zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w dostarczonej dokumentacji rekrutacyjnej, m.in. w CV.

Cel: Będziemy przetwarzać dane kandydata w celu przeprowadzenia rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody również w czasie przyszłych rekrutacji.

Podstawa prawna:

– art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. wynikającego z Kodeksu pracy – w zakresie imienia (imion), nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych wskazanych przez kandydata, wykształcenia, kwalifikacji zawodowe oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,

– art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

– art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą – jeśli dokumenty aplikacyjne zawierają dane osobowe wykraczające poza zakres wymieniony w Kodeksie pracy,

– art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie danych w czasie przyszłych rekrutacji,

– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj. ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

5. Dane dotyczące użytkowania.

W związku z wizytą w serwisie gromadzimy następujące informacje: dane przeglądarki (np. rodzaj, wersja, język); dane systemu operacyjnego oraz interfejsu; dane witryny, z której nastąpiło przekierowanie (URL strony odsyłającej); dane stron internetowych odwiedzanych w naszym serwisie; datę i godzinę uzyskania dostępu do naszego serwisu; status dostępu / kod statusu HTTP, ilość przesłanych danych, adres protokołu internetowego (IP). Dane te zbierane są w formie plików cookies – więcej o tym przeczytasz w Polityce wykorzystania plików cookies.

Cele: Dane dotyczące użytkowania będą wykorzystywane w celu zapewnienia dostępu do serwisu, ułatwienia korzystania z serwisu oraz w celu wykrycia błędów technicznych i/lub błędów w transmisji komunikacji elektronicznej. Dane będą wykorzystywane również do celów statystycznych, tj. zbierania informacji na temat korzystania z naszego serwisu przez Użytkowników.

Podstawa prawna:

– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Interesy te mają na celu zapewnienie Użytkownikowi dostępu do serwisu zgodnie z żądaniem oraz osiągnięcie innych celów określonych powyżej. Podstawa prawna dotyczy wykorzystania niezbędnych plików cookies.

– art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę. Podstawa prawna dotyczy wykorzystania statystycznych zewnętrznych plików cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Użytkownikowi informacja na temat stosowania plików cookies. Korzystając
z naszej strony z włączoną w przeglądarce obsługą plików cookies, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Więcej o tym przeczytasz w Polityce wykorzystania plików cookies.

Okresy retencji – Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe klienta będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą w sklepie. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

W przypadku, kiedy przetwarzamy dane osobowe Użytkownika na podstawie dodatkowych zgód – oczywiście pod warunkiem, że je wyrazi – przetwarzamy je aż do czasu cofnięcia wcześniej udzielonej zgody. W przypadku przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego – przetwarzamy je aż do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania.

Podsumowując, dane Użytkowników przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania.

Kategorie odbiorców i transfery międzynarodowe – Do kogo przesyłamy dane osobowe i gdzie się one znajdują?

Udostępniamy zebrane dane osobowe klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na nasze zlecenie. W przypadku klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą udostępniamy zebrane dane osobowe klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności. Możemy również przekazywać dane dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, podmiotom obsługującym serwis internetowy. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia zawartej z nimi i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Każdy przypadek przyznania dostępu do danych osobowych Użytkowników jest ograniczony do tych osób/podmiotów, które muszą uzyskać dostęp do danych Użytkowników, aby móc wypełniać swoje obowiązki zawodowe. Udostępnimy również dane osobowe Użytkowników zgodnie z wymogami lub zezwoleniami obowiązującego prawa profesjonalnym doradcom, organom rządowym i sądom.

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Bezpieczeństwo danych – w jaki sposób chronimy dane osobowe?

Wszystkie dane osobowe Użytkowników uzyskane za pośrednictwem naszego serwisu są przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zaś z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Prawa użytkownika – Jakie prawa mają Użytkownicy i jak można dochodzić swoich praw?

Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo:

   • dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii. Użytkownik ma prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
    • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
    • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
    • uzyskać kopię swoich danych osobowych.
   • do sprostowania (poprawiania) danych. Użytkownik ma prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Ma prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne);
   • do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – jeżeli zdaniem Użytkownika nie ma podstawie do tego, abyśmy przetwarzali jego dane może on żądać, abyśmy je usunęli. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
    • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę Użytkownika,
    • dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
    • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celach marketingowych,
    • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z serwisu, a sprzeciw został uznany za zasadny,
    • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług;

   • ograniczenia przetwarzania danych – Użytkownik może żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Użytkownikiem działań, jeżeli jego zdaniem mamy nieprawidłowe dane na jego temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub Użytkownik nie chce, żebyśmy je usunęli bo są jemu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania jego danych osobowych w następujących przypadkach:
    • gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości danych Użytkownika,
    • gdy przetwarzanie danych Użytkownika jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania,
    • gdy dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
    • gdy Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację Użytkownika – ochrona jego interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając dane osobowe Użytkownika;
    • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Użytkownika w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli Użytkownik skorzysta z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, usuniemy dane Użytkownika, wobec wykorzystania których wniósł on sprzeciw;
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego. Użytkownik może zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień. Jeżeli Użytkownik uważa, że przetwarzamy jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie;
   • cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

Aby skorzystać z przysługujących Użytkownikowi praw, należy skontaktować się z nami mailowo, pisząc na adres: biuro@trokentech.pl.

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

W celu zapewnienia, iż nasza Polityka spełnia przez cały czas aktualne wymogi ustawowe, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Zalecamy częste sprawdzanie tej strony i odwoływanie się do daty ostatniej aktualizacji powyżej.

Marki własne

Sprawdzone produkty

Znajdziesz u nas produkty od najlepszych dostawców. Dzięki temu możesz cieszyć się długotrwałymi efektami.

Bezpieczne zakupy

Pomoc w wyborze

Zastanawiasz się jakie produkty będą najlepsze do Twoich potrzeb? Zadzwoń do nas - doradzimy odpowiednie rozwiązanie.

Doradztwo techniczne

Wsparcie wykonawców

Potrzebujesz pomocy przy realizacji prac budowlanych? Daj nam znać, a polecimy Ci sprawdzonych wykonawców.

Polska firma

Punkty stacjonarne

Chcesz odebrać produkty osobiście? A może wolisz porozmawiać z nami na żywo? Jesteśmy dla Ciebie dostępni w 3 miastach: Wrocław, Katowice, Warszawa.

Zamówienia hurtowe

Zamówienia hurtowe

Szukasz systemów i produktów pod inwestycje? Wyślij swój numer telefonu. Oddzwonimy z ofertą zawierającą rabat inwestycyjny.

phone